THÔNG BÁO (Về việc đóng học phí học kỳ hè 2013-2014) (13.06.2014)

 

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

Phòng Đào tạo ĐH&SĐH

_____&_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------–¯—--------

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 6 năm 2014

 

 

 


                                                                                 THÔNG BÁO

                                                                  (Về việc đóng học phí học kỳ hè)

 

Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa và sinh viên trong toàn trường

Hiện nay đã có lịch thi kết thúc học kỳ hè, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH đề nghị các Khoa thông báo đến sinh viên những nội dung như sau:

- Những sinh viên chưa đóng học phí học kỳ hè đến phòng Kế hoạch tài chính (21- Nguyễn Văn Linh) đóng tiền học phí gấp.

- Những sinh viên đã đăng ký học nhưng không nộp tiền học phí sẽ không được thi và sẽ nhận điểm F cho môn học đó.

Ghi chú: Tất cả các lần đăng ký học sinh viên bị nhận điểm F sẽ hiện trên bảng điểm khi sinh viên tốt nghiệp.

Vậy phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể các bạn sinh viên được biết và thực hiện.

                                                                       PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH&SĐH

 

 

                                                                                TS. Nguyễn Phi Sơn


2.0

Các tin tức đã đăng:

GIẢNG VIÊN DTU

Giảng viên tham gia giảng dạy trong chương trình CSU

Liên hệ Hỏi đáp Đào tạo Giới thiệu